Volební členská schůze MO SD ČR Ostrava, p.s.

Volební členská schůze MO SD ČR Ostrava, p.s.

Sešli jsme se  v Domě dětí a mládeže, abychom zhodnotili práci a hospodaření za uplynulé tři roky. Jednotlivé zájmové organizace navrhly ze svých řad kandidáty, kteří budou zastupovat své zájmové organizace na této volební členské schůzi a současně vyslali i své navržené kandidáty  do výboru MO SD ČR Ostrava. Na schůzi byli pozváni i hosté. Primátor města Ostravy se pro zaneprázdnění omluvil. Přišla mezi nás předsedkyně Krajské rady SDČR Ostrava  MSK, Zlatuška Paršová, ing. Pavel Gluc, předseda KR seniorů MSK a předseda MO SD ČR Petřkovice  Miroslav Skalka a Ing. Kovář s Koordinačního centra seniorů v Ostravě. Řízením celé schůze byla pověřena Marie Pluhaříková, která celou akci zahájila. V úvodu přivítala hosty a následovala obšírná a vyčerpávající zpráva předsedkyně Anny Pinterové o činnosti naší MO SD ČR za uplynulé tři roky. Společných akcí, zájezdů, besed, soutěží, rekreačních pobytů bylo hodně a většina našich členů se jich vždy zúčastňuje. Naše členská základna má 420 členů a průměrný věk je 73 let. Inu stárneme, ale jsme stále aktivní a snažíme se naplňovat heslo, "Aby člověk nebyl sám".  Po přednesené zprávě jsme si poslechli zprávu o hospodaření. Bez dotací z Magistrátu města Ostravy, by naše činnost nebyla tak pestrá. Věříme, že i nadále budeme dostávat dotace na naši činnost, abychom se mohli setkávat a realizovat své aktivity.  Předsedkyně revizní komise Růženka Gřešová potvrdila, že s finančními prostředky hospodaříme dobře a hospodárně. Po přestávce vystoupily děti z MŠ Muglinov, v krátkém kulturním vystoupení. Trochu zlobila technika, ale děti i paní učitelky vše zvládly s přehledem a nás všechny příjemně naladily. Přinesly nám i malé dárečky, které s paní učitelkami pro nás vyrobily. Už se těšíme na společný výlet, který spolu každý rok prožíváme. Po kulturním vystoupení se ujala slova předsedkyně volební komise Alena Berková, která představila jednotlivé navržené členy do výboru MO SD ČR Ostrava, do Krajské rady SD ČR  MSK  a delegáty na krajskou a ústřední konferenci Svazu důchodců. Ve volbách byli všichni navrženi delegáti zvoleni a nový výbor má 11 členů a tříčlennou revizní komisi v tomto složení:

Ing. Christa Hanšutová, Ing. Eva Konečná, Mgr. Eva Kotarbová, Zdeněk Kudělka, Jaroslav Mácha, Anna Pinterová , Marie Pluhaříková Ing. Daniela Prošková, Anna Rivolová, Mojmíra Sucháčková a Marie Šnirchová

Kontrolní a revizní komise je v tomto složení:

Růžena Gřešová předsedkyně, Svatava Hrabcová  a Marie Krčmářová.

Po volbách  nás Anna Rivolová, předsedkyně mandátové  komise ujistila, že jsme byli usnášeni schopni a volby jsou platné. V diskuzi vystoupili všichni hosté a seznámili nás se svou činnsotí a s tím, co připravují pro letošní rok.

 Na závěr Jaroslav Mácha přečetl usnesení. 

Ihned po schůzi se sešel nově zvolený výbor a zvolil předsedkyni Annu Pinterovou a místopředsedy- Marii Pluhaříkovou a Zdeňka Kudělku.